shiraz

برچسب موردنظر     
   

با شرکت در این برنامه آموزشی، شما به راحتی می توانید شخصیت خود و دیگران را بشناسید و به راحتی رفتارهای مثبت خود را تقویت کنید و رفتارهای اطرافیان را بپذیرید و بهترین برخورد را انجام دهید.

🖋تفاوتهای ازدواج موقت با دائم عبارتند از: 🔹1.در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد،البته در صورتیڪه شرط نفقه و ارث نڪنند و اگر شرط ڪنند باید بر طبق آن عمل شود.

زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد.


میانگین : 4 از مجموع 24 رای