وکیل چک

برچسب موردنظر     
   

طبق ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در خواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید


میانگین : 4 از مجموع 24 رای