نشوز

برچسب موردنظر     
   

زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد.


میانگین : 4 از مجموع 24 رای