شرکت سهامی عام

برچسب موردنظر     
   

براي انجام پروژه هاي بزرگ عمراني صنعتي كشاورزي وجود شركتهاي بزرگ لازم و ضروري است در اينگونه شركتها سرمايه هاي اندك در قالب سهام به عمومي مردم واگذار مي شود


میانگین : 4 از مجموع 24 رای