شرکت تعاونی

برچسب موردنظر     
   

شركت های تعاونی شركتهايي هستند كه تمام يا حداقل ٥١% سرمايه به وسيله اعضا دراختيار شركت تعاوني قرار گيرد


میانگین : 4 از مجموع 24 رای